دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی

محورهاي كنفرانس:

- مخاطرات با منشاء اقليمي( سيل، خشكسالي، ريزگردها، طوفان و كوير زايي و ...)
- مخاطرات با منشاء  زمين ساختي(زلزله، آتشفشان، رانش زمين، سونامي و...)
- مخاطرات تخريب پوشش زمين
- فن آوري هاي نو و مديريت مخاطرات( سنجش از دور، GIS و GPS و اينترنت و ....)
- تهديدهاي محيط با منشاء انساني (نظير توسعه شهر نشيني، سواحل شمال و جنوب)

نظرات