نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان

نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان

محورهاي كنگره:


بخش اول:

- اقتصاد دانش بنيان ،توليد ملي و اقتصاد مقاومتي
- نانوفناوري وسيرتحول صنعت دركشور
- توليد علم نانو،آسيبها وچالش هاي آن دركشور
- اثرات زيستي محصولات نانو در ايران و...
- اهميت نانوفناوري درصنعت ودردانشگاه هاي ايران
- نقش و اهميت تجارت نانو در10 سال آينده
- جهاني شدن اقتصاد و توليد ملي با رويكرد نانو فناوري
- كارآفريني،نوآوري علوم نوين واقتصاد مقاومتي
- استراتژي مناسب توليد واقتصاد مقاومتي در نانو فناوري
- جهت گيري توليد ملي بر مبناي بازارهاي هدف نانو فناوري اقتصاد مقاومتي
- نو آوري در مديريت بازاريابي با نگاه اسلامي ،تبليغات و فروش
- مديريت در رابطه با فناوري هاي نوين(نانو فناوري)
- رويكرد ها و مدلهاي مديريت استراتژيك
- مدل ها و رويكرد هاي مختلف تحليل صنعت
- شناسايي بازارهاي بلقوه در كشورهاي در حال توسعه
- ملاحضات استراتژيك مديريت تكنولوژي و نوآوري
- نقش فناوري هاي جديد (نانو فناوري) در اقتصاد مقاومتي
- الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با رويكرد نانو فناوري در اقتصاد مقاومتي
- اصل 44قانون اساسي و اقتصاد مقامتي
- ارزش گزاري پول ملي ، اقتصاد مقاومتي
- بورس،قمار،نظام تامين مالي واقتصاد مقاومتي
- جهت گيري توليد ملي بر مبناي بازارهاي هدف با رويكرد نانو فناوري در اقتصاد مقاومتي
- نقش بانك (رباي سازمان يافته) در اقتصاد مقاوماتي و نانو فناوري
- مديريت و استراتژي اسلامي(در همه زمينه ها، اقتصاد ،نانو فناوري و..)
- توليد ملي و اشتعال با رويكرد نانو فناوري
- نقش توليد ملي و سرمايه گزاري در نانو فناوري
- روش هاي تامين مالي در سازمانها
- كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
- آسيب شناسي نظام تامين مالي توليد در كشور
- پيامدهاي كسب درآمد هاي حرام
- آثار كسب روزي حلال در توسعه رزق
- آثار تجمل و مدگرايي بر اقتصاد و رابطه آن با اقتصاد مقاومتي
- نهادهاي مفقود در نظام تامين مالي كشور
- ضرورت طراحي ابزارهاي نوين وكاربردي در تامين مالي كشور
- نقش بازار پول وسرمايه در تامين مالي توليد و اقتصاد مقاومتي
- حجم نقدينگي مورد نيازدر اقتصاد ايران
- استقبال شركت هاي ايراني ازفناوري نانو وميزان موفقيت آنها دركشور
- نقش حمايت ها درشركت هاي ايراني بارويكردنانوفناوري
- مفاهيم و چرايي اقتصاد مقاومتي از منظر ، يا با توجه شركت هاي دانش بنيان

 

بخش دوم:

- كاربردهاي نانو فناوري در صنعت ،صنايع،صنايع غذايي و...
- كاربردهاي نانو فناوري در صنعت بسته بندي وچاپ
- روشهاي شناسايي و اناليز نانو مواد
- روش هاي سنتز نانو مواد
- مباني ثبت اختراع و مالكيت فكري
- نانوفناوري ومحيط زيست
- فناوري نانو و نفت و پتروشيمي
- فناوري نانو در كشاورزي
- نانوبيوتكنولوژي و نانوپزشكي
- نانوشيمي
- نانومكانيك
- نانو فيزيك
- نانوفناوري ومحيط زيست

نظرات