ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

محورها و موضوعات همايش:

روانپزشكي كودك و نوجوان :
- همه گيري شناسي
- علت شناسي، آسيب شناسي و علامت شناسي اختلالات
- جنبه هاي عصب روان شناختي و تكاملي
- شيوه هاي ارزيابي، تشخيص و درمان روان پزشكي كودك و نوجوان

سلامت روان كودكان و نوجوانان :
- ارتقاي سلامت روان در حوزه هاي مختلف اجتماعي
- پيشگيري و شناخت عوامل خطر و عوامل حمايتي
- سيستم هاي ارائه خدمات سلامت روان در كودكان و نوجوانان
- فرهنگ
- مذهب
- معنويت و سلامت روان كودكان

روانپزشكي مشاوره - رابط كودكان و نوجوانان :
- جنبه هاي روانپزشكي در بخش هاي طبي غير روان پزشكي
- بيماريهاي سايكوسوماتيك و سوماتوفرم حوزه كودكان و نوجوانان
- سلامت روان در بيمارستان هاي كودكان

مداخلات داروئي :
- درمان هاي داروئي
- اثر بخشي
- فارماكوديناميك و فارماكوكينتيك
- عوارض جانبي داروها و درمان تركيبي در حوزه كودك و نوجوان

مداخلات غير داروئي :
- مداخلات غير داروئي شامل آموزش روانشناختي
- آموزش خانواده، روان درماني هاي فردي و گروهي در سطح پيشگيري اوليه و درمان در حوزه كودك و نوجوان

طب اورژانس :
- اورژانس هاي روان پزشكي كودك و نوجوان

طب ورزش :
- سلامت رواني در محيط هاي ورزشي كودكان و نوجوانان
- مداخلات مرتبط با ارتقاي سلامت رواني در ورزش


علوم اعصاب : علوم اعصاب بخصوص جنبه هاي شناختي در حوزه كودك و نوجوان

حوزه هاي مختلف روانشناسي :
- روانشناس عمومي، باليني
- تربيتي
- سلامت
- كودكان استثنائي و ساير حوزه هاي مرتبط با كودك و نوجوان

روان پرستاري كودكان :
- روان پرستاري در بخش هاي روانپزشكي و بخش هاي طبي غير روان پزشكي

بهداشت رواني مادر و كودك :
- مراقبت هاي رواني از مادر در دوران حاملگي و مراقبت از نوزاد و شير خوار
- ارتباط مادر و كودك

بهداشت روان در مدارس :
- پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
- سلامت روان و ارتقاي آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه هاي مرتيط با تعليم و تربيت

كار درماني :
توان بخشي كودكان در زمينه هاي تكاملي از طريق مداخلات كاردرماني

گفتار درماني :
- جنبه هاي رشدي زبان
- شناسائي نواقص گفتاري و مداخلات درماني

مددكاري :
- حوزه مددكاري و حمايت هاي اجتماعي از كودكان و نوجوانان

ارتقاء كيفيت زندگي :
- ارتقاء كيفيت زندگي در كودكان
- والدين و خانواده ها
 

نظرات