اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی

اولین همایش ملی دانش، ورزش و سلامت همگانی

اهداف همايش:

- تلاش براي تبيين مباني دانش ويافته هاي نوين در حوزه ورزش و سلامت همگاني
- كمك به روشن شدن مفاهيم وچهارچوبهاي نظري حوزه ي ميان رشته اي دانش ، ورزش و سلامت همگاني
- تاكيد بر اهميت مباني نظري وشفاف كردن تشابهات و اختلافات در رويكردهاي موجود
- بررسي نظريه ها، رويكردها وتحقيقات نوين با ملاحظه جايگاه سلامت عمومي و همگاني
- بررسي رويكردها و تحقيقات درپزشكي، روان شناسي، نوانبخشي، جامعه شناسي و علوم ورزشي
- بررسي تحقيقات و رويكردهاي بين رشته اي به ورزش، جايگاه آن و عوامل دانشي و تحقيقاتي
- تبادل اطلاعات و تجربه هاي علمي دانشمندان و پژوهشگران فعال در اين زمينه
- كمك به تعريف چالشهاي نظري وتحقيقاتي در اين حوزه و بررسي راه كارها
- جلب نظر دانشجويان و اساتيد حوزه و دانشگاه به مباحث پزشكي، روان شناسي، توانبخشي و جامعه شناسي در خصوص ورزش همگاني و تحقيقات جديد در اين زمينه
- گسترش مشاركت پژوهشگران و علاقه مندان از رشته‌هاي مختلف در يك مكالمة سازندة ميان رشته اي
- ارائه اخبار و اطلاعات ازفعاليتهاي داخلي و خارجي و رويكردهاي نوين جهاني در اين حوزه
- گسترش تحقيقات ميان رشته اي و تخصصي براي تكامل و پردازش نظريه‌هاي نوين حوزه ورزش و سلامت عمومي
- كمك به فرهنگ سازي در زمينه‌ي سبك زندگي سالم مبتني بر سلامت و شادكامي
- تلاش در شناسايي تشابهات وتفاوت هاي رويكرد ها و نظريه هاي جديد سلامت جامعه
- تلاش در تلفيق جديد ترين يافته هاي سلامت عمومي در خصوص ورزش و ارتباط با حوزه پزشكي، روان شناسي ،توانبخشي ، جامعه شناسي و مهندسي ورزشي

محورهاي همايش:

الف ) مباحث بنيادي :

- ريشه ها : مطالعات ميان رشته اي با اهداف توصيف و توضيح مباني، قلمرو ها و روابط سه حوزه ي
دانش ، ورزش و سلامت همگاني
- بنياد هاي دانش ، ورزش و سلامت همگاني
- گستره و روابط دانش ، ورزش و سلامت همگاني
- سبك زندگي و سلامت همگاني

- مباحث روش شناختي :

ملاحظاتي مرتبط با توسعه ي تاريخي-علمي حوزه ي مطالعات علوم ورزشي و مباحث روش شناختي تحقيقات ميان رشته اي

- نقش پژوهش ها و مطالعات ميان رشته اي و چند رشته اي حوزه ي دانش ، ورزش و سلامت همگاني
- مشكلات روش شناختي در مطالعات دانش ، ورزش و سلامت همگاني
- ديدگاه هايي براي تحقيقات ميان رشته اي

مفاهيم اصلي : مطالعات مرتبط با توصيف و توضيح مفاهيم مهم در سه حوزه ي دانش ، ورزش و سلامت همگاني
- رشد و تحول انسان
- رشد و تحول جامعه
- سلامت و مفاهيم وابسته
- سلامت و زندگي مدرن
- مفهوم ورزش
- فرايندهاي رواني ، پزشكي،توانبخشي و جامعه شناختي
- نقش دانش و ورزش در افزايش عمر قهرماني
- سلامت همگاني
- سلامت در گروه هاي خاص نظيرمعلولين جسمي حركتي و ضايعات نخاعي
- سلامت در سالمندان
- سلامت در زنان
- سلامت در زنان باردار و نوزادان
- نقش ورزش و سلامت همگاني در كاهش جرم و بزه
- نقش دانش و ورزش در افزايش كارآيي و بهره وري سازماني
- نقش باشگاه هاي ورزشي در سلامت عمومي جامعه
- بررسي نقش و اهميت قانون گذار درافزايش سلامت عمومي
- نقش شهرداري ها در افزايش سلامت با تكيه بر ايجاد و ساختار سازي ورزش همگاني

نظريه ها، تحقيقات تجربي/ تحقيقات در حال پيشرفت

۴- رويكردهاي علمي به دانش ، ورزش و سلامت همگاني: مطالعات ميان رشته اي با هدف دريافت اطلاعات
و دانش جديد در حوزه ورزش و سلامت همگاني و كليه رشته ها
- تاثير سلامت در مراحل مختلف زندگي و ويژگي هاي تحولي و تكاليف هر مرحله (ازدواج، خانواده، فرزندپروري،سبك هاي تفكر، هويت يابي، شخصيت، سبك زندگي و غيره)
- پزشكي، توانبخشي، يافته هاي جديدو سلامت عمومي
- روان شناسي يافته هاي جديد وسلامت عمومي
- علوم شناختي و اعصاب سلامت همگاني
- بهداشت روان و مطالعات ورزشي و سلامت همگاني
- علوم آكادميك روان شناسي ورزش
- سنجش و اندازه گيري سلامت همگاني و علوم ورزشي
- رويكردهاي جنسيتي در مطالعات سلامت همگاني و ورزش
- تاثير سلامت عمومي و ورزش در موضوعات خانواده، جوانان و اخلاق
- رويكردها و گرايشهاي ديگر

نظرات