اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

اولين همايش منطقه اي معماري و شهرسازي

محور هاي اصلي همايش
· معماري و شهرسازي منطقه ، گرايش ها و چالش ها
· سكونتگاههاي غير رسمي ، چالش ها و راهكارهاي
· برنامه‌ريزي براي احياي بافت قديم شهر
· مسيرهاي درون شهري و ترافيك سواره و پياده
· فضاي سبز شهري
· تأثيرات عوامل محيطي ، اقليمي و بهره برداران ساختمان در نوع ساخت و ساز
· معماري بومي منطقه و راهكارهاي توسعه پايدار
· نماهاي ساختماني ، هويت شهري و جنبه هاي زيباشناختي
· بررسي عملكرد نظام مهندسي ساختمان و شهرداري در كيفيت ساخت و سازها
. اقتصاد ومديريت شهري ومعماري درمنطقه

سخن دبير علمي همايش:
به نام يگانه معمار هستي بخش
 از آنجايي كه معماري هر سرزمين گوياي فرهنگ و هويت آن مردمان مي باشد و اعتقاد داريم كه معماري نيز مي تواند بر رفتارهاي انساني تاثيرگذار باشد؛ در شهرستان سقز با قدمت ديرينه و اصالت هاي فرهنگي بايد شاهد يك نوع معماري ناب باشيم كه متاسفانه اين شهر نيز همچون بسياري از شهرهاي ايران در دوران معاصر كنوني دچار نوعي سردرگمي گرديده و الگوهاي غالب معماري، سيماي ساختمان ها و شهر را دگر گون نموده است . بسياري از اتفاقات مي تواند عامل اين دگروني باشد، كه نياز به تامل مجدد در طراحي و ديدگاه هاي طراحي داريم كه بايد در قالب پژوهش هاي كاربردي توسط محققين تحقق و با حمايت مسولين اجرايي شهر به مرحله عمل برسد . در اين همايش كه با عنوان  معماري و شهرسازي سعي گرديده مشكلات و عوامل مهم تاثير گذار در معماري و شهرسازي شناسايي و در قالب محورهاي همايش قرارگرفته ، به دنبال راهكارهاي عملكردي باشيم . از آنجا كه منطقه غرب كشور داراي تشابهات بيشتري -  همچون فرهنگ ، اقليم  و ... -  در داده ها و متغيير هاي شكل گيري اين نوع معماري مي باشد  همايش را بصورت منطقه اي انتخاب نموديم .
از اهداف اين همايش كه در حالت كلي مي توان به راهكارهاي مناسبي براي ارتقاء كيفي و هدفمند نمودن معماري و شهرسازي منطقه اشاره نمود؛ ضمن ارتقاء روحيه پژوهش در راستاي هدفمند نمودن تحقيقات كاربردي مي خواهيم براي منطقه به راهكارهاي مناسبي نائل گرديم . تمامي سعي كميته علمي همايش رسيدن به ايده هاي مناسب در پايان همايش  براي  شروع طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي وسيعتر براي معماري و شهرسازي منطقه علي  الخصوص شهر باستاني و با هويت سقز مي باشد .
با تشكر
ناصح يوسفي – دبير علمي همايش


 

 

نظرات