اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن

اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن

همابش مديريت تكنولوژي و نوآوريمحورهاي همايش
1) عوامل انساني:
- روش هاي نوين در آموزش رانندگي و صدور گواهينامه
- خصوصيات فردي، رواني، فرهنگي و اجتماعي رانندگان
- مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان، مصرف الكل و ...
- هزينه هاي انساني و اقتصادي
- آموزش و فرهنگ سازي در بهبود رفتار ترافيكي
- عابرين پياده و رعايت اصول ترافيكي
2) عوامل مديريتي و محيطي:
- سياست ها و برنامه هاي ايمني
- مديريت ايمني ترافيك
- مديريت سرعت
- مديريت صحنه تصادف
- نقش نرم افزاري و سخت افزاري در كنترل ترافيك
- هدايت كاربران آسيب پذير راه
- آسيب شناسي قوانين و مقررات رانندگي
3) وسايل نقليه:
- استانداردهاي ايمني
- تجهيزات وسايل نقليه
- رعايت استانداردها توسط شركت هاي خودروسازي
4) زير ساخت ها (جاده، پل، تونل و...)
- مدل سازي ايمني جاده
- مهندسي ترافيك
- روش هاي نوين ايمني راه
- آرام سازيي و ايمن سازي تردد عابرين پياده و دوچرخه سواران

نظرات