همایش منطقه ای خانه ایرانی

همایش منطقه ای خانه ایرانی

همايش منطقه اي خانه ايراني

محورهاي همايش:

رويكردها و گرايش هاي نظري:
انسان و خانه ايراني
مفهوم خانه ايراني
آموزه هاي فرهنگي - اجتماعي
اقتصاد، مديريت و سياست هاي كلان

رويكرد محيطي - اقليمي:
شهر، محله، بافت و خانه
طبيعت و خانه ايراني

رويكرد ساختاري در عرصه ها و فضاها:
هندسه و سازماندهي فضايي
سلسله مراتب و روابط فضايي
شناخت اجزا و فضاها

رويكرد تاريخي:
سبك شناسي خانه ايراني
خانه سنتي
خانه معاصر
تحول خانه ايراني در گذار تاريخ

رويكرد كالبدي - سازه اي:
سيستم هاي سازه اي
فناوري ساخت
مصالح

نظرات