چهارمین گنگره علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،تحولات نظری و کاربردی

چهارمین گنگره علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،تحولات نظری و کاربردی

محور همايش:
-  مباحث سياسي
نظامهاي سياسي منطقه اي
نظام ژئوپليتيك جهاني
جغرافياي سياسي درياها
سازمان سياسي فضا و نظام تقسيمات كشوري
منازعات ژئوپليتيكي در مناطق پيراموني ايران
- نوآوريها در جغرافياي سياسي
كاربرد GIS در تبيين پديده هاي جغرافياي سياسي
جهاني شدن، ملي شدن و محلي شدن
جغرافياي بحرانهاي بين المللي
شهرهاي جهاني و جهان شهرها
ژئوپليتيك فضاي مجازي و جامعه شبكه اي
كورونوپاليتيك يا ژئوپليتيك زمان
تحول در مفاهيم قدرت و فضا
جغرافياي توسعه و عدم تعادل هاي فضايي
- مباحث فرهنگي و اجتماعي
ژئوپليتيك قوميتها
ژئوپليتيك فرهنگي و ژئوكالچر
ژئوپليتيك فرهنگي و چشم انداز آن در منطقه
- مباحث اقتصادي
ژئوپليتيك منابع انرژي و جايگاه ايران
مناطق ژئواكونوميك و پيامدهاي امنيتي آن 
-  مباحث نظامي- امنيتي
جغرافياي جرم و جنايت (جغرافياي امنيت اجتماعي)
مرزها و سرحدات
هيدروپليتيك رودخانه هاي مرزي
جهاني شدن و پديده امنيت منطقه اي
لگوهاي جديد امنيتي مرزهاي كشور

نظرات