ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

معرفي

كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيكاز لحاظ مفهومي مديريت استراتژيك با تحول در تئوري‌هاي مديريت همگامي دارد. مكاتب كلاسيك رفتاري و كمي مديريت بر جنبه‌هايي از سازمان و عملكرد آن تأكيد مي‌كردند كه توسط مديريت قابل كنترل بود. مسايلي از قبيل برنامه‌ريزي توليد، رفتار زيردستان، بهبود محيط كار، نقش گروههاي غيررسمي در بازدهي كار، مدل‌هاي كمي تصميم‌گيري و غيره. ليكن هرگز فضاي سياسي جامعه ، احساس افراد و نهادهاي خارج از سازمان، مسأله اصلي آنها نبود. چرا كه محيط از ثباتي نسبي برخوردار بود و چنين نيازي هم احساس نمي شد. به تدريج با رشد مستمر اقتصادي، اوضاع قابل اطمينان محيطي از ميان رفت و تغييرات و حوادث شتابنده اي در جهان اتفاق افتاد. لذا تغييرات و دگرگوني هاي سريع و پيچيده‌ جامعه و تأثير آن بر رشد و توسعه‌ شركت‌ها موجب شد كه مديران توجه خود را به محيط سازمان معطوف گردانند و مفاهيمي مانند سيستم، اقتصاد، برنامه‌ريزي بلند مدت، استراتژي و فرايند مديريت استراتژيك مورد توجه صاحب‌نظران مديريت قرار گيرد. اين مفاهيم و نظريات پاسخ علم مديريت به دگرگوني و تغييرات وسيع اقتصادي واجتماعي بود.
توجه به محيط، آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه‌ چشم اندازي از فعاليت آينده براي سازمان‌ها، لزوم آمادگي براي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه مي كند. وجود عدم قطعيت هاي محيطي در مسايل سازماني به لحاظ مبهم بودن و طبيعت احتمالي رخدادهاي آتي و آمادگي سازمان‌ها جهت تغيير، برخوردي متفاوت با تغيير، نوع تصميمات‌، عوامل جديد مؤثر بر تصميم‌گيري و قطعيت در مورد تغييرات آينده، توجه به استفاده از مدل مديريت استراتژيك را افزون تر مي كند.

اهداف كنفرانس:
• نشر و گسترش دانش مديريت استراتژيك
• توسعه و ترويج نگرش تخصصي و علمي به مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
• معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي مديريت استراتژيك و كاربرد آنها در سازمانهاي پيشرو و آينده نگر
• تبادل تجربه پيرامون دستاوردهاي توسعه مديريت استراتژيك در بنگاه‌هاي كسب و كار


محوره هاي كنفرانس:
• تفكر استراتژيك
• سازمانهاي استراتژي محور
• رويكردها و مدلهاي مديريت استراتژيك
• مديريت استراتژيك منابع انساني
• برنامه ريزي استراتژيك
• رهبري و مديريت استراتژيك
• كنترل استراتژي
• همسوسازي استراتژيك
• مديريت استراتژيك سازمانهاي هولدينگ
• ارزيابي و اندازه گيري عملكرد در مديريت استراتژيك
• مديريت استراتژيك بازار
• استراتژي در مديريت كسب وكار هاي كوچك
• مديريت استراتژيك كارآفريني
• مديريت استراتژيك پروژه
• پيمان هاي استراتژيك
• تحليل رقابتي
• مديريت استراتژيك بازار
• مديريت دانايي: يك رويكردي استراتژيك
• پياده سازي استراتژيك
• مديريت استراتژيك تكنولوژي
• كارتهاي امتيازي متوازن
• استراتژي هوشمند
• مديريت دانش
• مديريت استراتژيك و بهره وري
• جهاني شدن و تجارت الكترونيك چالشهاي در مديريت استراتژيك
• فرهنگ و مديريت استراتژيك
• مديريت استراتژيك و فناوري اطلاعات

نظرات