سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

محورهاي اصلي كنفرانس

بودجه ريزي عملياتي و بكارگيري اطلاعات عملكردي در تنظيم و اجراي بودجه
بودجه ريزي عملياتي و شاخص هاي عملكردي مورد نياز آن
بودجه ريزي عملياتي و پاسخگويي در قبال عملكرد
بودجه ريزي عملياتي و مديريت بر مبناي عملكرد
بودجه ريزي عملياتي و ابزارهاي سنجش عملكرد
بودجه ريزي عملياتي و مديريت بر مبناي فعاليت
بودجه ريزي عملياتي و كارت امتيازي متوازن
بودجه ريزي عملياتي و تفريغ بودجه

نظرات