کنفرانس آموزش مهندسی در 1404

کنفرانس آموزش مهندسی در 1404

محورهاي اصلي وعناوين فرعي كنفرانس آموزش مهندسي در 1404:

1- سياستگذاري و عوامل محيطي
    1-1- پيش بيني وضعيت جامعه در 1404
    1-2- مباني نظري سياستگذاري علم و فناوري در مهندسي
    1-3- نقش ساختارهاي سازماني محيط هاي آموزشي در آموزش مهندسي
    1-4- اخلاق مهندسي و اخلاق سازماني
    1-5- آموزش مهندسي با نگاه به محيط زيست
    1-6- نقش انجمن هاي علمي در توسعه آموزش مهندسي

2 – گذشته، حال و آينده
    2-1- تاريخ علوم مهندسي
    2-2- بررسي وضعيت فعلي آموزش مهندسي
    2-3- آينده آموزش مهندسي در جهان
    2-4- آينده آموزش مهندسي در ايران و راه هاي رسيدن به وضعيت مطلوب آن
    2-5- اولويت هاي آموزش مهندسي در 1404
    2-6- توسعه كمي و كيفي آموزش مهندسي در كشور
    2-7- آينده آموزش مهندسي از طريق مجازي، در ايران و جهان
    2-8- آينده دانشكده ها و دانشگاههاي مهندسي در ايران

3- ارتباط آموزش مهندسي با صنعت و اقتصاد
    3-1- اهميت آموزشهاي ضمن كار در توسعه صنايع و خدمات مهندسي در ايران
    3-2- آموزش مهندسي و اشتغال در ايران
    3-3- ارتباط صنعت با آموزش مهندسي
    3-4- ارزيابي كارايي مهندسان در صنعت
    3-5- جايگاه آموزش مهندسي در الگوي توسعه اقتصادي كشور
    3-6- تعيين نيازهاي كمي و كيفي اقتصاد ايران به نيروهاي مهندس كارآمد

4- پژوهش ، فناوري و نوآوري
    4-1- آموزش مهندسي پژوهش محور
    4-2- كاربرد فناوري هاي نوين در آموزش مهندسي
    4-3- نقش تكنولوژي آموزشي در ارتقاي آموزش مهندسي
    4-4- كاربرد فناوري اطلاعات و دانش در آموزش مهندسي
    4-5- خلاقيت و نوآوري در آموزش مهندسي
    4-6- برنامه هاي آموزشي بين رشته اي
    4-7- تكنيك هاي تبديل ايده به محصول
    4-8- روزآمدسازي دانش استادان

5- همكاري هاي بين المللي
    5-1- جايگاه كشورهاي منطقه در آموزش مهندسي
    5-2- مقايسه تطبيقي آموزش مهندسي در ايران و جهان
    5-3- آموزش مهندسي با توجه به مزيت هاي ملي، منطقه اي و جهاني
    5-4- جلب همكاري هاي ملي، منطقه اي و جهاني در آموزش مهندسي

6- ارزيابي، برنامه ريزي و توسعه آموزش مهندسي
    6-1- نيازسنجي در آموزش مهندسي
    6-2- استاندارد سازي، سنجش، ارزيابي و تضمين كيفيت در آموزش مهندسي
    6-3- مكانيزم هاي ارزيابي دروني و بروني در گروههاي آموزشي
    6-4- ساختارسازي براي ارتقاي كيفيت آموزش مهندسي
    6-5- بازدهي آموزش مهندسي در ايران
    6-6- آسيب شناسي و چالشهاي آموزش مهندسي
    6-7- توسعه فرايندهاي تدريس و يادگيري در آموزش مهندسي
    6-8- جايگاه آموزش هاي راهبردي و ميان رشته اي د رآموزش مهندسي

نظرات